ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਈਪੁਪਾ ਸੰਗੀਤ ਜਾਂ ਕਾਂਗੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਪਿਆਰ? - ਵੀਡੀਓ

0 38ਕੋਂਗਲੀ ਲੋਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ? ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਈਪੁਪਾ ਕਨਸਰਟ.

ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਛੱਡੋ